14 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Đất Xanh Services (DXS) xin ý kiến cổ đông điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2021

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services – mã chứng khoán DXS) công bố các nghị quyết hội đồng quản trị liên quan đến vấn đề nhân sự, đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thay đổi nhân sự

Theo đó Đất Xanh Services thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Phương Loan từ ngày 28/10/2021 và thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh đối với ông Nguyễn Huynh Quang Tuân từ ngày 28/10/2021.

Đồng thời Đất Xanh Services cũng thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện vốn tại các công ty con của DXS từ ông Trịnh Quốc Nam cho ông Võ Bảo Toàn.

Phát hành hơn 53 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Đất Xanh Services cũng thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 27/11/2021 tới đây. Và thời gian lấy ý kiến sẽ kết thúc vào 8/12/2021. Nội dung lấy ý kiến cũng được Đất Xanh Services công bố.

Cụ thể, Đất Xanh Services trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020. Tỷ lệ phát hành 1.000:66, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận về 66 cổ phiếu mới.

Như vậy với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đất Xanh Services sẽ phát hành khoảng 23,64 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 236 tỷ đồng.

Đồng thời Đất Xanh Services cũng trình phương án phát hành cổ phiếu  thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1.000:84, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 84 cổ phiếu mới.

Như vậy với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đất Xanh Services sẽ phát hành khoảng 30 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 300 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020.

Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

Cùng với đó Đất Xanh Services cũng trình kế hoạch điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty. Trước đó Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Đất Xanh Services đã thông qua chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất cả năm ước đạt 7.598 tỷ đồng và lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.483 tỷ đồng.