14 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Các ngân hàng sẽ được tự quyết định việc đổi tên chi nhánh trực thuộc

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM).

Dự thảo bổ sung thẩm quyền của Thống đốc NHNN trong việc xem xét đề nghị thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện,….nhằm hỗ trợ NHTM tham gia xử lý quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt; Thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt. Đơn cử như trường hợp Nam A Bank được NHNN chỉ định trực tiếp tham gia tái cấu trúc 3 Quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai và cũng là một trong 3 ngân hàng thương mại cổ phần được giao trọng trách này; VietinBank tham gia hỗ trợ tái cơ cấu GPBank và OceanBank…

Dự thảo hủy bỏ việc lấy ý kiến của NHNN chi nhánh nơi NHTM đặt trụ sở chính trong trường hợp NHTM muốn mở chi nhánh, phòng giao dịch. Như vậy, sắp tới khi NHTM muốn mở chi nhánh, phòng giao dịch trong nước chỉ cần sự chấp thuận của hai cơ quan nhà nước là UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và NHNN chi nhánh nơi NHTM dự kiến thành lập chi nhánh, phòng giao dịch.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định NHTM được quyền quyết định đổi tên chi nhánh, phòng giao dịch và chỉ cần báo cáo cho NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch bằng văn bản. Văn bản báo cáo nêu rõ tên thay đổi, lý do thay đổi trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định đổi tên chi nhánh, phòng giao dịch. Nếu như quy định cũ yêu cầu NHTM phải nộp bộ hồ sơ gồm văn bản đề nghị thay đổi tên chi nhánh và Nghị quyết của HĐQT hoặc HĐTV thông qua việc thay đổi tên chi nhánh và phải được NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh chấp thuận bằng văn bản thì quy định của dự thảo lần này giao quyền tự quyết cho NHTM và giảm bớt công việc cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự thảo cũng bổ sung thêm quy định về việc thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch trong nước. Theo đó, trường hợp thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch nhưng không thay đổi địa điểm, NHTM gửi văn bản và tài liệu đề nghị NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch xác nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở. Khi được NHNN chi nhánh chấp thuận, NHTM phải thực hiện thông báo rộng rãi ra công chúng về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch trong nước thông qua: website của NHTM, một tờ báo viết hàng trong 03 số liên tiếp hoặc 01 báo điện tử Việt Nam, thông báo tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch. Quy định này nhằm giải quyết những trường hợp thực tế phát sinh như trường hợp chi nhánh thay đổi địa chỉ trụ sở từ tầng 1 lên tầng 5 trong một tòa nhà cao ốc.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung liên quan phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro để phù hợp với Thông tư 11/2021/TT-NHNN và nội dung công bố thông tin của NHTM trong các trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn dẫn đến không thể giao dịch tại trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch.