23 Tháng Bảy, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Tài chính Hoàng Huy (TCH) có 8.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng, lợi nhuận quý 3 giảm 3% về mức 157 tỷ đồng

CTCP Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm tài chính 2021-2022 (năm tài chính của Hoàng Huy bắt đầu tư 1/4 và kết thúc vào 30/3 năm sau).

Tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 834 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Tuy vậy tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 27,8% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt gần 186 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính tăng 24 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 85 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm được 15 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn gần 2 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay, mà nguyên nhân chính là công ty đã hoàn tất chuyển đổi 100% số trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư. 

Chi phí bán hàng giảm được 2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 3 tỷ đồng. Những yếu tố trên tác động khiến cho Tài chính Hoàng Huy còn lãi thuần 241 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, tăng 42 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 244 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 2,8% so với cùng kỳ, xuống còn gần 157 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 91 tỷ đồng.